School Council Pic

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn rhestr o hawliau sylfaenol sydd gan bob plentyn.  Mae 41 o hawliau neu Erthyglau. Mae'r rhain yn cael eu rhannu mewn i 3 phrif faes: -

Yr hawl i gael derbyn gofal. 

I gael y pethau sydd angen i chi i oroesi. 

Cymryd rhan mewn unrhyw beth sy'n ymwneud â'ch bywyd . 

Mae'r Cyngor Ysgol yn cefnogi hawl pob plentyn i gymryd rhan.  Mae Erthygl 13 yn sôn am hawl plant i allu dweud beth maent yn ei feddwl. 

Ers cychwyn, mae'r Cyngor Ysgol wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau i godi arian a maent bob amser yn cymryd rhan weithredol mewn trefnu pethau fel, 

Gweithgareddau Plant mewn Angen, Red Nose Day ac ati 

Newid polisi siop yr ysgol fel ei bod yn awr yn gwerthu byrbrydau iachus yn unig. 

Ceisio gwella dewis o fyrbrydiau amser chwarae y disgyblion drwy annog byrbrydau iach yn unig drwy'r wythnos. 

Darperir meinciau ar gyfer iard yr ysgol. 

System y 'Buddy Bus Stop' 

Disgos. 

Sêls. 

Trefnu bod y staff a rhieni yn coginio cacennau a'u gwerthu i godi arian at achosion arbennig. 

Sicrhau bod rheolau'r ysgol yn cael eu harddangos o amgylch yr ysgol. 

Annog mwy o gyfleoedd i ddefnyddioo'r ardaloedd chwarae awyr agored. 

Rhoi mewnbwn wrth benderfynu pa gêmau sy'n cael eu paentio ar iard yr ysgol, e.e. Blychau ' 4 Square' a Hopscotch. 

Prynu offer fel elastigau i chwarae sgipio Ffrangeg, boules, pyst gôl a.y.y.b  i'w defnyddio yn ystod amser chwarae. 

Un o'r prosiectau y maent wedi cytuno ar gyfer tymor y Gwanwyn yw i wehyddu ar y ffensys o amgylch iard yr ysgol er mwyn ei wneud i edrych yn fwy deniadol, trefnu bore/prynhawn goffi ar gyfer Macmillan a ceisio cael gafael mewn gwisgoedd newydd i'r timau rygbi, pêl-droed a phêl rwyd.